چکیده :

دخالت استعماری و نقش روسیه بعنوان همسایه قدرتمند ایران از گذشته تا کنون در سیاست خارجی ایران مشهود می باشد .موضع روسیه بعنوان قدرت برتر در مرزهای شمالی ایران همواره تابعی از تأمین منافع خود و استفاده حداکثری از ایران بوده است. بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به تبع آن فروپاشی شوروی سوسیالیستی و شکل گیری فدراسیون روسیه، علی رغم تغییر موقتی مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران، باز هم روسیه جایگاه خود را حفظ نمود. و بدنبال آغاز مناقشه هسته ای ایران و مخالفت دول غربی و آمریکا با گسترش آن، کشور روسیه بعنوان عضوی از شورای امنیت مواضع گوناگونی از خود به نمایش گذاشته است.چارچوب نظری تحقیق استفاده از نظریه نوواقع گرایی و تطابق آن با سیاست خارجی روسیه در ادوار مورد بحث می باشد. و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه تحقیق کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم که مواضع و دیدگاههای سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران از ابتدا تا اختتام چه بوده است؟ و در پاسخ باید گفت روسیه با نگاه ابزاری و منفعت محور در سیاست خارجی اش نسبت به ایران سیاست عمل گرایی مبتنی بر فرصت طلبی راهبردی موضع خاکستری در قبال پرونده هسته ای همگامی با غرب و رای مثبت به قطعنامه های شش گانه شورای امنیت مخالفت شدید با پیوستن ایران به کشورهای عضو کلوپ هسته ای و تهدید علیه مسلمانان آسیای مرکزی استفاده از کارت ایران جهت بازی و گرفتن امتیاز از غرب در قبال بحران اوکراین و تحریم های صادره علیه روسیه و مطرح نمودن خود بعنوان بازیگر مهم و تصمیم گیر در خاورمیانه طولانی کردن پرونده هسته ای و فروش تسلیحات نظامی خود به ایران در واقع بهترین استفاده را از این قضیه برده است.

کلید واژگان :

سیاست خارجی، ایران، روسیه، پرونده هسته ای ایران.ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک