چکیده :

مراسم سوگواری از جمله مراسمی است که در حوزه فرهنگ یک جامعه قرار میگیرد و جزو آداب و رسومی است که همه جوامع با ادیان و فرهنگ های گوناگون به آن توجه دارند. در ایران نیز این رسم همواره در طول تاریخ به مناسبت های مختلف تا به امروز به مناسبت های خاصی انجام میشده است.مساله ای که در مراسم سوگواری مورد توجه است علاوه بر آداب و آیین های خاصی که برای آن انجام می شود، روزهای سوگواری از جمله مراسم سوم است. در این نوشتار سعی بر آن است تا به ریشه شناسی سه روز مراسم سوگواری در ایران قرون نخستین اسلامی با توجه به فرهنگ باستانی و فرهنگ اسلامی پرداخته شود. در این کار ابتدا مراسم سوم در دیانت زردشتی یعنی دین ایرانیان قبل از ورود اسلام به این سرزمین و سپس مراسم سوگواری سوم در اسلام ررسی می شود و سپس تاثیر این دو جریان بر ایران اسلامی با ذکر نمونه های تاریخی در ایران قرون نخست هجری نظر افکنده می شود.

کلید واژگان :

سوگواری، ایران، دیانت زردشتی، اسلام، مراسم سومارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک