چکیده :

از مهم ترین خیارات در جهت انحلال عقود لازم، خیار عیب است که شخص مخیر در رد عقد یا اخذ ارش است. از مواردی که شخص در خیار عیب مخیر نیست، آن است که حق رد ساقط گردد. ازاین رو، این پرس شها مطرح است که از منظر فقها، مصادیق اسقاط رد در خیار عیب کدامند؟ آیا این مصادیق در بین فقهفا اجماعی است؟ در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم خیار عیب و مفاهیم مرتبط، با بررسی نظرات مختلف فقها، سوال های مطرح شده پاسخ یافته و معلوم می گردد که مصادیق متعدد اسقاط رد، اختلافی و بر اساس شرایطی مسقط رد هستند.

کلید واژگان :

خیار عیب ، اسقاط رد ، انحلال عقود ، ارشارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک