چکیده :

وجود امنیت اجتماعی در فضاهای شهری همواره مورد توجه برنامه ریزان وطراحان شهری بوده است. عوامل مختلفی بر احساس امنیت شهروندان تآثیرگذارند که در این پژوهش به عوامل فردی، اجتماعی و کالبدی اشاره شده است. از جمله عوامل فردی، سن و جنسیت را می توان نام برد. از میان عوامل کالبدی می توان به فضاهای بدون دفاع، مقیاس فضا و نفوذپذیری فضا اشاره کرد که هر کدام از این مؤلفه ها بر امنیت اجتماعی تآثیرگذارند. امنیت زنان و مردان نیز در سطح شهر بنابرتحقیق های مختلف صورت گرفته، با یکدیگر متفاوت هستند که در این پژوهش عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان نیز مورد بحث قرار گرفته شد هاند. درنهایت، باید به این نکته توجه کرد که وجود امنیت اجتماعی از ضروریات جامعه مدنی است و می بایست با استفاده از توانمندی دستگاه های دولتی، نیمه دولتی،خصوصی و از جمله مشارکت مردم و نهادهای اجتماع محور به آن دست یافت.

کلید واژگان :

امنیت، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل کالبدی، فضاارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک