چکیده :

هم ترین معضل در رابطه با آموزش حسابداری در بسياری از کشورها، عدم شناخت نياز این جوامع و در نتيجه عدم برنامه ریزی آموزشی مرتبط با این نيازها می باشد. تغييرات کنونی محيط تجاری ایجاب می کند که دانش آموختگان رشته حسابداری از دانش و مهارت مورد نياز برای پاسخگویی به انتظارات در حال تغيير جامعه تجاری برخوردار باشند. بنابراین تحقيق برای شناسایی و دانش در خصوص مهارت های مورد نياز برای فارغ التحصيلان حسابداری با توجه به انتظاراتی که در محيط تغيير یافته تجاری امروزی از حسابدران وجود دارد، دارای اهميت و ضرورت خاص می باشد. هدف اصلی این تحقيق بررسی محتوای برنامه آموزشی رشته حسابداری و انتظارات کارفرمایان می باشد. جامعه آماری این تحقيق کارفرمایان و دانشجویان بوده که از طریق نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شده اند این تحقيق ازنوع توصيفی بوده و دارای 3 فرضيه می باشد که جهت تهيه اطلاعات لازم برای آزمون فرضيه ها از پرسشنامه استفاده شده است و برای تحليل آن ها از مقياس حد وسط و آزمون های ویلکاکسون ،من ویتنی و فریدمن استفاده شده است نتایج حاصل نشان از تفاوت معنادار بين گروههای تحقيق و لزوم بررسی و بازنگری پایه ای در برنامه آموزشی دانشگاهی رشته حسابداری با توجه به رشد و نياز دنيای کنونی تجاری ضروری به نظر می رسد.

کلید واژگان :

آموزش حسابداری ، انتظارات حسابداری کارفرمایان ، برنامه آموزشی دانشگاهی حسابداری ، دانش و مهارت حسابداریارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک