چکیده :

با توجه به اهمیت مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی و نقش آن در تربیت دینی دانش آموزان در این پژوهش تلاش شده راهکارهایی برای دستیابی به تربیت دینی و هویت کودکان اسلامی در دوره¬ی پیش دبستانی ارائه شود، بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی با تکیه بر مبانی نظری به تحلیل و سپس نتیجه گیری پرداخته و در پایان راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب‌های تربیت دینی در مدرسه ارائه شده است. بوده است. در این پژوهش با گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل کیفی به بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که معلم، برنامه درسی و گروه دوستان و همکلاسی¬ها در تربیت اعتقادی، اخلاقی و عبادی نقش دارند. عدم رعایت اصول تربیتی، ناکارآمدی محتوای کتب درسی، تعارض میان آنچه در مدرسه به دانش آموز آموزش داده می‌شود با آنچه از خانواده و محیط کسب کرده، عدم هماهنگی میان کادر مدرسه و رفتارهای ضد ارزشی گروه دوستان و همکلاسی¬ها از جمله عواملی هستند که موجب آسیب به تربیت دینی دانش آموزان خواهد شد.

کلید واژگان :

مدرسه، برنامه آموزش، مبانی دینی، پیش از دبستانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک