چکیده :

به طور گسترده ای پذیرفته شده است که برای اجرای موفق تولید ناب، تعهد مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، سفر ناب معمولا یک حالت طولانی است، و در نهایت تعهد مدیریتی را در بر می گیرد. علاوه بر این، همچنین دخالت کارکنان در بهبود روزافزون برای موفقیت پیاده سازی آن امری حیاتی است. رهبری ناب می تواند به عنوان راهی برای حفظ و بهبود عملکرد کارکنان در سیستم های تولید ناب در نظر گرفته شود. در این مقاله مروری بر ادبیات را با تمرکز بر بررسی اصول رهبری و شیوه هایی در بر خواهیم گرفت که می تواند به بهبود عملکرد کارکنان منجر شود. علاوه بر این، ویژگی ها و کیفیت های رهبر ناب مورد بحث قرار می گیرد. در اجرای تولید ناب رهبری سازمانی نقشی اساسی و بی بدیلی را بازی کارخانه های آمریکایی با پیاده سازی سیستم ناب، توانستند ، Industry Week میکند .در تحقیق سال 2۰۰۴ میلادی توسط با تکمیل پیاده سازی سیستم ناب lantech به طور میانگین % ۷ در قیمت تمام شده کالا صرفه جویی نمایند.کمپانی آمریکایی در ۱۹۹۵ در مقایسه با تولید دسته ای در ) ۱۹۹۱ ( به پیشرفت های زیر نایل شد: الف فضای مورد نیاز هر ماشین در حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. ب( خطاها حدود ۹۰ درصد کاهش یافته بود. ج چرخه تولید از ۱۶ هفته به ) ۵ روز و ۱۴ ساعت ( کاهش یافته بود. د زمان ارائه محصول به بازار از ۴ الی 2۰ هفته به یک الی ۴ هفته کاهش یافته بود.

کلید واژگان :

تولید ناب ، رهبری ، مدیریت کیفیت ، سازمانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک