چکیده :

زمینه و هدف: مشكلات رفتاري کودکان کم شنوا، مشكلات فردي و اجتماعي فراواني را به وجود مي آورد؛ کودکان کم شنواي مبتلا به اختلال هاي رفتاري خانواده، آموزشگاه و اجتماع را با مسايل و دشواري هاي گوناگوني مواجه مي کنند و آنها را نيز در برابر آشفتگي هاي رواني- اجتماعي دوران نوجواني و حتي بزرگسالي آسيب پذير ميسازند.در همین راستا به بررسی اثربخشی آموزش مجازی بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا6-4 سال پرداخته ایم. روش تحقیق: این مقاله اطلاعاتی بالینی مربوط به برگزاری جلسات آنلاین بازی درمانی کودکان کم شنوا (4-6)سال بررسی می کند . 30 کودک به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی از کودکان کم شنوا مرکز توانبخشی صبا به مدت حداقل یک سال از سن دریافت دستگاه کاشت حلزونی و سمعک آنها گذشته بود و پس از اجرای پیش آزمون ، آموزش مجازی بازی درمانی شامل ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و آموزش های دیگر مدت5 هفته و ارسال فایل ها و فیلم ها و کتابچه های کمک آموزشی هر جلسه انجام شد . یافته‌ها: در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و از تكنيكه اي آماري آزمون آماري T و تحليل کواريانس استفاده شده. يافته ها نشان داد که ميانگين گروه آزمايش (1/44)به طور معناداري از ميانگين گروه کنترل(1/30) بالاتر بود که اين افزايش را به عمل آزمايشي نسبت داده. مقدار t برابر با 09/2 گردیده، و چون p- مقدار (معنی داری) برابر با 001/0می‌باشند، که کوچکتر از سطح معنی داری است، لذا در این سطح فرضیه یعنی عدم وجود تاثیر رد نمی شود. بنابراین، نتیجه می گیریم که بین مشارکت گروهی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همان گونه که مشاهده می شود میزان مشارکت گروهی گروه آزمایش (گروهی که آموزش بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری برای آن اجرا شده) بیشتر از میزان مشارکت گروه کنترل است و این نشان دهنده تأثیر مثبت آموزش بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر مشارکت گروهی می باشد. نتیجه گیری: همچنين نتايج حاکي از اثربخش بودن آموزش مجازی بازي درماني به شيوه شناختي رفتاري بر مشكلات رفتاري کودکان کم شنوا بوده. يافته هاي حاصله از تمام خرده مقياس هاي موجود در مقياس مشكلات رفتاري راتر)کاهش اضطراب، کاهش ترس، افزايش اعتماد به نفس، افزايش مشارکت گروهي( نيز حاکي از تاثير آموزش مجازی بازي درماني به شيوه شناختي رفتاري بوده است.

کلید واژگان :

مشکلات رفتاری، آموزش آنلاین بازی درمانی، کودکان کم شنوا ، شناختی رفتاریارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک