نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تعیین اثر دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا 1400/10/18 15:47:01

نویسندگان : هدی میرزاده سحاب تربتی هدی هماوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی