چکیده :

در فعالیت های شغلی تنش هایی وجود دارد که ناشی از شرایط سخت کاری بوده و خشونت شغلی کارکنان یکی از این تنش ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع ( مطالعه موردی بانک ملی شهر رشت) می باشد. این پژوهش، مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در 8 بانک ملی شهر رشت انجام شد جامعه پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک ملی (600 نفر) بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد نمونه مورد نیاز و تعداد کارکنان شاغل در هر شعبه بانک ملی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss20 و لیزرل 54/8 و آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجاد بررسی خشونت شغلی کارکنان و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع در این زمینه بر اساس نیازها و خواسته های آنان احساس می گردد.

کلید واژگان :

خشونت شغلی ، محیط کار، کارکنان ، روابط عمومی ، ارباب رجوع .ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک