نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروری بر روشهای اندازه‌گیری مبتنی بر تغییر چگالی جریان سیال 1395/10/29 08:55:56

نویسندگان : سید مصطفی موسوی عبدالهی محمد زارع آرمان محسنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک