چکیده :

يكي ديگر از شيوه هاي سبكي ومنحصر به فرد صائب تبريزي كه شعر او را از ديگر شعراي قبل وبعد از وي متمايزتر كرده وباعث خلق مضامين بكر شعري(معني بيگانه) در ديوان وي شده است،تضاد معاني ومضامين است.منظورازتضاد معنا و مضمون ويا نوسان فكري در ديوان صائب آن است كه وي جهت خلق مضامين ومعاني مختلف شعري وپرهيز از مضامين وموضوعات كليشه اي وسنّتي رايج در ادب فارسي، سنتهاي شعري گذشتگان را در هم شكسته و با دادن بار معنايي كاملاً جديد به كلمات، يك موضوع وپديده شعري را در دو معناي متضاد از هم بكار مي گيرد. اين مقاله به تحقيق وتفحّص در اين زمينه در ديوان صائب تبريزي همراه با ذكر شواهدي از ديگر شعراي سبك هندي پرداخته است .

کلید واژگان :

صائب تبريزي،ديوان، تضاد معاني ومضمون، سبك هندي ،معني بيگانه،مخالف خواني وهنجارگريزيارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک