چکیده :

نش شوري يكي از مهمترين عوامل كاهش عملكرد گياهان زراعي در سراسر جهان است. مرگ سلولي برنامهريزيشده نقش مهمي در سازگاري به تنشهاي محيطي ايفا ميكند. درك مباني مولكولي مكانيسم اين فرآيند، امكان دستورزي ژنتيكي هدفمند گياهان در جهت تحمل به تنشهاي محيطي را فراهم ميكند. يك تنظيمكننده كانديد براي چنين مكانيسمي 1 Inhibitor BAX است. در اين پژوهش، نقش احتمالي ژن رمز كننده protein like-1 Inhibitor BAX در تحمل به تنش شوري با استفاده از ابزارهاي بيوانفورماتيكي ازقبيل آناليز پروموتر و شبكه تنظيمي ژني و همچنين بررسي بيان نسبي ژن در شاخسارهرقم مقاوم ارگ،رقم حساس الموت و خويشاوند وحشي crassa Aegilops با استفاده از PCR time-Real مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به آناليز شبكه تنظيمي، احتمالاً اين ژن در بالادست مسير پيامرساني SOS عمل ميكند. بر اساس آناليز پروموتر وجود موتيفهاي پاسخ به تنش ازجمله موتيفهاي ABRE) پاسخدهنده به آبسيزيك اسيد)، LTR) پاسخدهنده به دماي پايين)، MBS) پاسخدهنده به خشكي)، motif-CGTCA) پاسخدهنده به متيل جاسمونات)، motif-TGACG) پاسخدهنده به متيل جاسمونات)، ERE) پاسخدهنده به اتيلن) و motif 1-GT) عنصر پاسخ به شوري) تائيدي بر نقش اين ژن در تنشهاي مختلف محيطي ازجمله شوري است. همچنين الگوي بيان ژن موردمطالعه تحت تنش شوري بين ژنوتيپهاي مقاوم و حساس اختلاف معنيداري داشت. درمجموع چنين نتيجهگيري ميشود كه ژن رمز كننده اين پروتئين ميتواند در القاي تحمل به شوري در گندم نقش داشته باشد و جهت دستورزي ژنتيكي با هدف بهبود تحمل به تنش مورداستفاده قرار گيرد.

کلید واژگان :

پروموتر، تنش شوري، شبكه تنظيمي، گندم، protein like-1 Inhibitor BAXارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک