چکیده :

شاهنشاهی هخامنشی پس ازشکلگیري در جنوب غربی ایران امروزي بهوسیله کوروش بزرگ، نیرومندترین دولت آریایی بود که تا این زمان شکل گرفته بود و بر بیشتر قدرتهاي بزرگ آسیاي غربی غلبه نمود. یکی از اهداف کوروش تسخیر مصر بود، و پسرش کمبوجیه در سال 525پ.م،توانست مصر را فتح کند. جانشین او، داریوش اول دست به اقدامات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی گستردهاي براي اداره ساتراپیهاي سراسر شاهنشاهی، بهویژه در مصر زد و همین عوامل سبب گردیدند تا منابع مصري از او به عنوان فرعون بزرگ و قانونی یاد کنند. هدف از انجام این پژوهش،بررسی اقدامات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی داریوش بزرگ در جغرافیاي مصر است و اینکه بر پایه تطبیق منابع موجود کهن و نو، به این سوالات پاسخ داده شود که: داریوش در اداره ساتراپی مصر از چه سیاستهایی پیروي میکرده است ؟. داریوش در اداره ساتراپی متکی به صاحب منصبان پارسی، یا متکی به صاحب منصبان مصري بوده است؟. و سرانجام داریوش براي اداره این ساتراپی تا چه اندازه دنباله رو سیاستهاي شاهان پیشین و بومی مصر بوده است؟

کلید واژگان :

مصر، داریوش اول، هخامنشی، ساتراپ، پارسارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک