نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی 1400/10/19 17:10:30

نویسندگان : محمد قاسمی فیضا له بوشاسب بهزاد معینی سام شکوه السادات اعرابی هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ سال پانزدهم، تابستان - 1399شماره 59 149 – 172 صفحات