چکیده :

ارتباطات در شبك هى گردشگرى در مواردى از قبيل حذف عوامل واسط هاى و فراه مكردن اطلاعات، ايجاد ارتباط بين بازيگران در زنجير هس ارز شهاى صنعت گردشگرى (مسافرت و ميهما ننوازى) و ب هويژه مصر فكنندگان، ارائ هى بست ههاى مسافرتى ب هصورتى انعطا فپذير و مشتر ىپسند و غيره ب هوجود آورده است، اشاره م ىشود. ب همنظور نمايا نكردن ه رچه بيشتر عنوان مقاله، مطالع هاى ب هشكل پيمايشى، بر مبناى پرس شنام هى ساختارمند از نمون هاى به تعداد 100 نفر از گردشگران خارجى بازدي دكننده از موز هى ملّى ايران در تهران، در خصوص موارد استفاد هى آنها از اينترنت در مقول هى گردشگرى، انجام پذيرفت. يافت ههاى پژوهش بيانگر آن است كه گردشگران خارجى به رو شهاى گوناگون از اينترنت استفاده م ىكنند. اگرچه، با توجه به سن و نيازهاى گردشگران يا دشده، استفاد هي آنها از اينترنت متفاوت است، وليكن در مواردى از قبيل سازما ندهى سفر، عوامل تأثيرگذار بر انتخاب مقصد، امكان دسترسى به اينترنت از منزل، را ههاى ذخير هى پيشاپيش جا و مكان، انجام كارهاى گوناگون در طول سفر، انعكاس تجارب سفر به ديگران، مه مترين استفاده از اينترنت در صنعت گردشگرى، مه مترين استفاده از اينترنت در سازما نهاى گردشگرى، انواع سازما نهاى گردشگرى استفاد هكننده از اينترنت، نحو هي ذخيره پيشاپيش جا از سازمان هاى گردشگرى، موارد استفاد هى عرض هكنندگان گردشگرى از اينترنت و كارهايى كه گردشگران بيشتر با اينترنت انجام م ىدهند، نتايج ب هدس تآمده شناخت بهترى را از رفتار آنها ارائه م ىدهد.

کلید واژگان :

فناور ىهاى اطلاعات و ارتباطات، سيستم گردشگرى، گردشگرى الكترونيكى، اينترنت، گردشگرى، گردشگر.ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک