چکیده :

از دیرباز بناهای مذهبی یکی از اساسی ترین عناصر تشکیل دهنده شهرهای اسلامی بودند. بنای مسجد نقش ویژه ای در شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی داشته است. مساله اصلی در این تحقیق، تبیین و تحلیل نقش / نقش های پایگاه مقدس جهان اسلام، «مسجد» می باشد. کارکردهای متفاوتی برای مسجد (مقوله هایی چون نقش های عبادی، تبلیغی، ارتباطاتی، علمی – آموزشی، سیاسی، اتحادسازی و ...) نوشته اند. این مقولات در خدمت یک هدف والای دینی یعنی تعالی اجتماعی است. اما سوالاتی از قبیل اینکه نقش مسجد / مساجد در صدر اسلام چه بوده است؟ و با گذر زمان، در دوران معاصر چه کارکردهایی به آن اضافه شده است؟ با استناد به تجربه تاریخی مسلمانان کارکرد ارتباطی و فرهنگی مساجد در دو قالب کلی «فرهنگ سازی» و «انتقال اطلاعات» تجلی یافته است، چرا که همه ادوار زندگی انسان را – حیات دنیوی و اخروی – در بر می گیرد. با مطالعه احادیث قدسی ائمه معصومین علیه السلام، می توان چنین گفت که مساجد دوران معاصر و آینده نسبت به مساجد قرون اولیه اسلام، رنگ و بوی «مقاصد و اهداف سیاسی، دولتی، دنیوی و تزئینات چشم پسند یا تزئینات غیر توحیدی» به خود خواهد گرفت که درمقاله به آن خواهیم پرداخت.

کلید واژگان :

عملکرد مسجد، فرهنگ سازی، صدر اسلام، دوران معاصر، تزئینات غیر توحیدی.ارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک