چکیده :

این مقاله ابتدا به جایگاه مدیریت شهری پرداخته شده است. همچنین به مشکلات و نقاط ضعفی که از سوی رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره فرموده اند، پرداخت کرده و پس از نتیجه گیري از علل بوجود آورنده مشکلات،به ارائه راهکارهایي در زمینه رفع آنها اقدام کرده است. روش پژوهش حاضر، تحلیلی و اسنادی-کتابخانه ای بوده و هدف اصلی آن،شناسایی عوامل موثر در استقرار عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی در مناطق محروم براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش،عوامل موثر در قالب جدول اهداف،راهبرد و سیاست،به عنوان وظیفه مدیریت شهری در تحقق گام دوم انقلاب ارائه گردیده است.

کلید واژگان :

عدالت شهری، مدیریت شهری،محرومیت زداییارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک