نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

وظیفه مدیریت شهری در قبال مناطق حاشیه نشین و تحقق عدالت اجتماعی در کلانشهر تبریز 1402/11/22 15:14:22

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش ها،فرصت ها و کاربردها، تبریز