نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سلامت سازماني و توانمندي منابع انساني (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي) 1395/02/13 16:58:04

نویسندگان : سجاد صالحي کردآبادي مهرداد گودرزوند چگيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولين همايش ملي مديريت توانمندي در سازمان‌هاي نوين