نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تبیین وبررسی کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و خلا های موجود در قوانین داوری داخلی ایران به جهت اجرای اراءداوری خارجی 1401/02/14 00:58:43

نویسندگان : ابوالفضل خبیری غزاله کریم خانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی حقوق ،علو اجتماعی و انسانی ،روانشناسی و مشاوره