نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

گزینه هاي کنونی براي ارزش گذاري زباله هاي حاصل از مواد غذایی 1394/05/19 10:21:32

نویسندگان : گلناز حسامی سمیرا یزدان خواه صدري حسامی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی