نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Estimation of genetic parameters for economic traits in Mazandaran native chickens 1394/12/26 12:56:57

نویسندگان : نرجس گرگانی فیروزجاه هادی آتشی عباس زارع
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Animal and Poultry Sciences