چکیده :

مهم‌ترین آثار مرحوم ابتهاج مجموعه غزل‌هایش است و غزل‌های او را می‌توان قله شعر کشور به حساب آورد. غزل او بسیار ساده و بدون تکلف است و در میان شاعران حاضر این موضوع یک استثنا به شمار می‌رود. مرحوم ابتهاج دردهای مردم و مصائب جامعه را با عشق در غزل به تصویر می‌کشید، غزل ابتهاج بوی انسانیت و عاطفه می‌دهد و این موضوع هر خواننده و مخاطبی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از شعرهای ابتهاج در ذائقه ذهن مردم رسوب کرده است.

کلید واژگان :

ابتهاج، هوشنگ ابتهاج، سایه، غزلارزش ریالی : 50000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک