نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه 1401/06/22 08:33:35

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان 1396 شماره