نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل» 1401/06/22 08:41:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی مریم صفایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان 1395 شماره 34