چکیده :

با حضور محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی بسیاری از سیاست های مبتنی بر تقدیس سنت ها و محافظه کاری در نظام عربستان سعودی با تطورات عمیقی مواجه گردید. اهمیت این مسئله را می توان در مصادیقی همچون احیای حقوق بانوان، سند توسعه 2030، گستره دامنه های روابط سیاسی با غرب و بهره گیری از الگوهای توسعه غربی و موارد دیگر مشاهده کرد. در این مقاله، مساعی نویسندگان ارائه پاسخی متقن به این سوال است که تحولات نظام سیاسی عربستان سعودی دردوره بن سلمان را چگونه می توان تجزیه و تحلیل نمود؟فرضیه نویسندگان با بهره گیری از تئوری چالمرز جانسون، استفاده از منابع مکتوب و مجازی و روش تفسیری است(روش تحقیق) نشان دهنده این مسئله که تحولات نظام عربستان سعودی در دوره بن سلمان بسترساز گذار این کشور از یک نظام وهابی سنتی به یک نظام سکولار گردیده است. پیامدهای این موضوع را می توان به تغییر مرجعیت مشروعیت بخش در نظام عربستان سعودی از وهابیسم به سکولاریسم، توقف تدریجی الگوی صدور وهابیسم و جایگزینی الگوی سکولاریسم سعودی برای سایر اعراب خلیج فارس و در نهایت ائتلاف وهابیسم رادیکال علیه بن سلمان دانست.

کلید واژگان :

پاتریمونیالیسم، توسعه، سکولاریسم، مشروعیت، نظام ارزش ها، وهابیسم سنتیارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک