نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر حمایت دولتی بر قابلیت ابتکار (به انضمام مطالعه موردی) 1401/11/14 21:42:27

نویسندگان : سیاوش صفدرپور پوریا پورخسروانی محمد تقی پور3
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

تاثیر ارتباطات بر قابلیت یادگیری (به انضمام مطالعه موردی) 1401/11/14 21:37:32

نویسندگان : سیاوش صفدرپور پوریا پورخسروانی وحید روح الامینی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

ادغام مدیریت دارایی چرخه عمر در بخش دولتی 1401/11/14 09:15:05

نویسندگان : سید کامران یگانگی صابر احمدی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل 1401/11/13 22:21:09

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

رتبه بندی عوامل بهره وری شرکت های مسافربری با بهره گیری از تاپسیس فازی 1401/11/11 23:22:29

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

کاربرد تاپسیس فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای مسافربری 1401/11/07 22:52:18

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل با استفاده از رویکرد ترکیبی مبتنی بر AHP و FTOPSIS 1401/11/07 22:31:41

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان سید مهرداد مقدم ضیابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

دادرسی کیفری خسارات ناشی از جرم 1401/11/06 11:28:36

نویسندگان : مهدی جعفری عادل سلامات محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی مطالعات علوم اسلامی انسانی

بررسی رابطه آگاهی زیست محیطی با سطح تحصیلات و شغل افراد 1401/11/06 11:22:52

نویسندگان : رضا گنجعلی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

Photocatalytic Degradation of Naphthalene Using Copper Oxide Nanoparticles Synthesized from the Nigella Sativa 1401/11/05 20:47:48

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وهفتمین سمنیار شیمی تجزیه

Removal of Reactive Dyes from Real Textile Wastewater Using Zinc Oxide Nanoparticles under Ultrasonic Irradiation 1401/11/05 20:40:42

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی تجزیه

Application of Pristine and Ni-Decorated Zigzag(8,0)Boron Niride Nanotube for Adsorption of Methylamine and Ethyiamine : A DFT Study 1401/11/05 20:30:55

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی آلی ایران

Puhr(i)puhr ‘Son’s Son’ at the Shahpuhr Inscription at Haji-Abad 1401/11/04 13:12:46

نویسندگان : behzad moeini sam sara mohammadi avandi abbas moradi zir kuhi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Cognitive and Language Sciences

سیاست کیفری ایران در استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی 1401/10/29 11:43:37

نویسندگان : اعظم سلاجقه بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نقش علم و فناوری در حکمرانی خوب 1401/10/29 00:07:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی ایلام

نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب 1401/10/28 08:53:55

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)