نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Implementing a Flipped-Learning Pattern Based on the Problem-Solving Teaching Approach to Strengthen students' Problem-Solving Styles in Learning English 1403/03/07 16:19:43

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki Ali Delavar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : Journal of Foreign Language Research (JFLR) Publisher:The University of Tehran, Islamic Republic of Iran

تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان 1403/03/07 16:13:45

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامة پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (دانشگاه تهران)

بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسألة یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس 1403/03/07 16:05:29

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجلة فناوری آموزش (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران)

طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور درس زبان انگلیسی 1403/03/07 15:57:38

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامة نوآوری‌های آموزشی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی-تهران)

مدیریت استراتژیک کسب و کار در صنعت هوانوردی 1403/03/05 23:22:02

نویسندگان : مهدی جعفرزادگان جهرمی علی مصلی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوا فضا

ارائه راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از نظریه داده بنیاد 1403/03/05 01:10:37

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

تاملی بر بهبود تصمیمات استراتژیک مدیران شرکتهای بیمه در پرتوی سرمایه فکری با واسطه گری مدیریت دانش استراتژیک 1403/03/05 01:04:24

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی حسین ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

شناسایی قابلیت های چابکی در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از نظریه داده بنیاد 1403/03/05 01:00:16

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد حسین علیپور مهدی منیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

تدوین مدلی در راستای بهبود عملکرد راه اندازی استارت آپ های بیمه ای 1403/03/05 00:53:20

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی حسین ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : سی اُمین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع تکامل زیست بوم صنعت بیمه «تکافل، حکمرانی و فناوری های نوین»

شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای تولید چابک در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از MADM فازی 1403/03/05 00:48:18

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد حسین علیپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

جایگاه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی و حقوق کیفری 1403/03/03 13:56:39

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوق و فقه تربیت و کودک

بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس 1403/03/03 13:54:15

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد مجید منصفی راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوق و فقه تربیت و کودک

نقش نهاد بسیج در امر سیاست جنایی مشارکت مدار (پیشگیری از بزه و انحرافات اجتماعی) با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب 1403/03/03 13:48:37

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان شرقی