نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Identifying and prioritizing investment risks in digital markets using multi-criteria decision making techniques and data mining 1402/08/03 07:16:33

نویسندگان : Pourya Pourkhosravani Siavash Safdarpour Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Sustainable Economies (SE)

تاثیر استرس بر رو ی یادگیر ی و پاسخ دهی به سواالت و در نتیجه تاثیر آن بر سالمت روانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان اروم ی ه، سال تحص ی ل ی 1401-۱۴۰۲ 1402/08/02 06:39:33

نویسندگان : فرشید رستم زاده امیر حسین ظفرمند مهدی رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت،روانشناسی و علوم رفتاری

بررسی رابطٍ فرَهنگ یادگیری باکیفیت آمًوزش چند رسانه ای یادگیری پابدار دانش آمًوزان ابتدایی شهرستان ارومیه 1402/08/02 06:21:20

نویسندگان : فرشید رستم زاده بیتا نیک ور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

Evaluating the efficiency of dam construction management and ways to improve it 1402/08/01 22:21:29

نویسندگان : Sahan Sharifzadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Building Engineering-Academic Publishing Pte. Ltd.

اثرات مالچ پاشی در مقابله با بیابان¬زایی و مرور سایر روش های اجرایی بیابا¬ن¬زدایی 1402/08/01 20:12:11

نویسندگان : سارا منصوری مقدم محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

منابع و مسیرهای ورود میکروپلاستیک¬ها به محیط¬زیست 1402/08/01 20:08:21

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

نقش کربن و اثرات دی اکسیدکربن بر آلودگی هوا و سلامت انسان 1402/08/01 20:05:32

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

اثرات استفاده از میکروسیلیس در تولید بتن در پروژه های ساختمانی بر انسان 1402/08/01 19:58:29

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین همایش بین المللی ایمنی و بهداشت

بررسی وضعیت آلودگی پسماندهای پلاستیکی به عنوان یک چالش جهانی محیط زیستی 1402/08/01 19:56:12

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین همایش بین المللی ایمنی و بهداشت

اهداء و پیوند اعضاء بدن بیماران مرگ مغزی در نظام حقوق پزشکی ایران 1402/08/01 13:07:00

نویسندگان : امیر تقی زاده وجیهه اصولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی پنجم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی ویلیام رومی 1402/07/30 11:58:58

نویسندگان : زین العابدین درویشی فرشید رستم زاده مریم سادات غیبی صبا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ششمین همایش ملی فن آوری نوین در تعلیم و تربیت ،روانشناسی و مشاوره در ایران

بررسی رابطه بین اموزش معکوس دانش اموزان با نظام اموزشی حال حاضر کشور و رشد و پیشرفت انان در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه ۲ارومیه درسال 204۲-2042 1402/07/30 11:48:40

نویسندگان : مهدی عظیمی فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

اشکاالت تدریس هندسه دوره دوم متوسطه 1402/07/30 11:31:04

نویسندگان : محمد متین صابری فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس مللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ایران

چالشها و موانع ارزيابي دروني و بروني در نظام آموزش عالي ايران 1402/07/30 11:13:50

نویسندگان : فرشید رستم زاده زهرا محدوند صنم اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

Turbine vibration condition monitoring in region 3 1402/07/28 00:56:53

نویسندگان : Seyed Ali Mosavi Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : ojs.acad-pub.com

تأثیر آنتی اکسیدانی عصاره بذر گیاه زنیان و دارچین در پایداری اکسیداتیو روغن سویا 1402/07/26 11:34:06

نویسندگان : مهدی کرمانی عبد الرضا آقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

ویژگی ها و کاربردهای گیاه دارچین در مواد غذایی 1402/07/26 11:29:00

نویسندگان : مهدی کرمانی عبدارضا اقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

نقش و کار برد انتی اکسیدان های مختلف در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری لیپیدها 1402/07/26 11:18:34

نویسندگان : مهدی کرمانی عبدارضا اقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی روش های اندازه گیری حجم و چگالی مواد غذایی 1402/07/26 11:06:08

نویسندگان : مهدی کرمانی ایدا دادخواه زهرا عطاریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : بیست و سومین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران