نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی نقش ورزش صبحگاهی بر افزایش عزت نفس و شادکامی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران 1402/06/28 10:40:42

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیرت بر آموزش انتظامی

رابطه کاهش عالیم تکانشگری با کالسهای ورزشی در کودکان مبتال به ADHD 1402/06/27 23:34:19

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی زهرا محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی سلامت،بهداشت و آموزش

تحلیل نقش صنعت گردشگری در موازنه هویت ملی- قومی اقوام ایرانی جهت تحقق سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی کشور 1402/06/25 01:31:38

نویسندگان : محمدرضا صالحی پور سعیده اسماعیلی سید زکریا محمودی رجا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

جستاری جامعه شناختی در تحلیل و واشکافی پارادایم جهانی شدن (بازخوانی اندیشه های والرشتاین و گیدنز) 1402/06/25 01:28:14

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا حسین فرهادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

مقایسه ی سه روش تدریس ساختن گرایی، روش تدریس معکوس و روش تدریس حل مساله در تدریس ریاضی 1402/06/24 17:45:06

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی سونا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

مروری بر مفهوم تمدن سازمانی 1402/06/24 00:19:47

نویسندگان : سید کامران یگانگی معصومه رضاپور تنها
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

روش های استاندارد تست خطوط لوله جهت ایمنی و حفاظت در صنایع 1402/06/23 22:52:14

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری امین رمیشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ایمنی خطوط لوله ، تست فشار ، روش های استاندارد تست

مقایسه خالقیت دانش آموزان ADHD و دانش آموزان معمولی 1402/06/23 22:31:29

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی صنم اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایراندانشگاه ها و مراکز علمی

خلاقیت و راه های پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان و نوجوانان 1402/06/22 13:24:38

نویسندگان : فرشید رستم زاده ابراهیم تمرزاده آذر زهرا محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

تاثیر موسیقی پاپ و سبک زندگی غربی بر میزان یادگیری و انگیزش دانش آموزان پایه هشتم شهر ارومیه در چهار سال اخیر 1402/06/22 10:37:18

نویسندگان : فرشید رستم زاده کلثوم احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

بررسی میزان اثر گذاری سازمان و کسب و کارها بر اقتصاد کشور 1402/06/22 09:50:07

نویسندگان : فرشید رستم زاده نوشین رستم زاده سونا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

بررسی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان معاصر 1402/06/22 09:34:24

نویسندگان : فرشید رستم زاده نوشین رستم زاده نفیسه محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

مسجد و عملکردهای آن در گذر زمان بر اساس متون اسلامی 1402/06/19 10:50:40

نویسندگان : علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : باستان شناخت

بررسی زیست محیط آذربایجان در عصر مفرغ با تکیه بر داده¬های باستان شناختی 1402/06/19 10:16:34

نویسندگان : حسین ناصری صومعه محمد میرزایی محمد کاظمی علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی