نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Bottleneck Engineering and Optimal Technical and Non-Technical Approaches in Power Grid’s Congestion Management: A Real Case Study 1403/03/16 12:07:53

نویسندگان : محسن خالقی محمد حسین نوروزی منصور اوجاقی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : Journal of Energy Management and Technology (JEMT)

بررسی تاثیر اعتماد به برند و تعهد به برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان (مورد مطالعه: آژانس های گردشگری شهر تهران) 1403/03/11 23:12:27

نویسندگان : ایمان عزیزی شهرام هاشم نیا سید حجت بزاززاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

تاثیرگذاری مزایای سبز برند بر ارزش سبز درک شده و وفاداری به برند: نقش امید مصرف کننده 1403/03/11 23:05:14

نویسندگان : ایمان عزیزی خاطره رضائی شهرزاد رضائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر تحول سازمانی شرکت های بیمه: نقش تعدیلگری فرهنگ دانش بنیان سازمان 1403/03/11 22:39:00

نویسندگان : ایمان عزیزی عباس نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری

بررسی انگیزه بیمه گذار از دروغگویی در تعامل با شرکت های بیمه و پیامدهای آن 1403/03/11 22:37:12

نویسندگان : ایمان عزیزی عباس نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری

رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و ارزش ویژه برند در صنایع پخش مواد غذایی استان اردبیل 1403/03/10 18:31:50

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی کارآفرینی با رویکرد تولیدات داخلی

تأثیر رهبری کارآفرینانه بر توانمندسازی و ایجاد کارآفرینی زنان روستایی 1403/03/10 18:13:53

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی کارآفرینی با رویکرد تولیدات داخلی

تأکید بر مهارت کارآفرینی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قصد راه اندازی کسبوکار در صنایع شهرستان اردبیل 1403/03/10 18:10:00

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی کارآفرینی با رویکرد تولیدات داخلی

تأثیر کارآفرینی سبز و مدیریت کیفیت جامع بر موفقیت پایداری کسب وکار خرد 1403/03/10 18:04:53

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی کارآفرینی با رویکرد تولیدات داخلی

رابطه بین چابکی فکری و نوآوری کسب وکار در مشاغل صنعت گردشگری استان اردبیل 1403/03/10 17:57:47

نویسندگان : قاسم زارعی فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار،

بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری کسب وکار درشرکت های دانش بنیان 1403/03/10 17:50:42

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی عبدالعظیمی هریس
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود فرآیند تولید مبتنی بر مدیریت مهندسی با تکنیک AHP 1403/03/10 17:08:23

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی حسینی .محمدرضا ساعدی رویندزق
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

ارائه مدل مفهومی مدیریت عملکرد در سطح سازمان، برای یکپارچه سازی ارزیابی عملکردهای درون و برون سازمانی شرکت ملی گاز ایران 1403/03/09 15:47:40

نویسندگان : فرید بن سعید رضا شفیعی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (لیسبون کشور پرتغال)

اثرات آلودگی پلاستیک¬ها و میکروپلاستیک¬ها در منابع خاک¬های سطحی و کشاورزی 1403/03/08 20:38:05

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

مروری بر علل، اثرات و راهکارهای پیشگیری آلودگی پسماندهای پلاستیکی در محیط¬زیست 1403/03/08 20:34:44

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

آلودگی سموم علف¬کش، آفت¬کش و کودهای شیمیایی خاک¬های کشاورزی (مطالعه مروری) 1403/03/08 20:32:13

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

مروری بر منابع، اثرات و مکانیسم¬های تخریب آلودگی هیدروکربن¬های نفتی خاک (Petroleum Hydrocarbons) 1403/03/08 20:30:32

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست