پروفسور سعید عباس بندی

پروفسور سعید عباس بندی 

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسین جناآبادی پروفسور بهرام کاظمی دمنه پروفسور ابوالفضل شاه آبادی 
متن مصاحبه متن مصاحبه  متن مصاحبه متن مصاحبه متن مصاحبه 
گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر 


 

     
 پروفسورمحمد تقی درویشی دکتر سیدعلی حسینی  دکتر محسن شیخ الاسلامی کندلوسی  دکتر عباسعلی زارعی  محمدعلی احمدی
متن مصاحبه   متن مصاحبه   متن مصاحبه   متن مصاحبه   متن مصاحبه
 گالری تصاویر  گالری تصاویر   گالری تصاویر    گالری تصاویر  گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترسید حمید شریف نیا  دکتر محمد ذوالعدل دکتر محمدعلی فیض پور پروفسور عیسی ابراهیم زاده  پروفسور محمد حسین صنعتی
 متن مصاحبه  متن مصاحبه  متن مصاحبه متن مصاحبه  متن مصاحبه
   گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 
 جناب آقای سعید احمدی پروفسور محمد مهدی رشیدی  دکتر محمد تقی پور جناب آقای جعفر بهادری خسروشاهی دکتر احمد ثمریها
 متن مصاحبه متن مصاحبه  متن مصاحبه متن مصاحبه  متن مصاحبه
 گالری تصاویر گالری تصاویر  گالری تصاویر  گالری تصاویر  گالری تصاویر

 

 

 

 

------------------

 

----------------------

 

 سایر پژوهشگران فرا برجسته و برجسته
 

 

 سایر پژوهشگران فرا برجسته و برجسته

 

روح اله عبداللهی ---------------------- --------------------------  سایر پژوهشگران فرا برجسته و برجسته  سایر پژوهشگران فرا برجسته و برجسته
 متن مصاحبه        
   گالری تصاویر